Ows

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAW I USŁUG ULAMEX ®
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Usług (dalej jako „OWS”), przedsiębiorca ULAMEX ZBIGNIEW ZIENTEK, NIP PL 7730002877, z adresem do doręczeń: Zawada 144, 97-200 gmina Tomaszów Mazowiecki, Polska, zwany dalej jako „ULAMEX” lub „Sprzedawca” zawiera umowy z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 331 polskiego Kodeksu cywilnego będącymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, które nie posiadają osobowości prawnej, krajowymi lub zagranicznymi, zwanymi łącznie dalej jako: „Klient” lub „Kupujący”.
Klient, Kupujący oraz Sprzedawca zwani są również łącznie jako: „Strony”.
1.2. Przedmiotem umów są rzeczy ruchome zwane dalej „Towarami” lub „Towarem”. Klient jest zobowiązany odebrać w całości Towary sprowadzane lub produkowane na jego zamówienie. Towary pełnowartościowe nie podlegają zwrotowi.
1.3. Niniejsze OWS obowiązują dla wszystkich umów sprzedaży lub dostawy (dalej jako: „Umowa”), również gdy Sprzedawca lub jego pracownik nie wyraził jednoznacznego sprzeciwu wobec wzorców umów, regulaminów, ogólnych warunków zakupów lub dostaw stosowanych przez Kupującego. Tym samym wyłącza się z Umowy pomiędzy Stronami własny wzorzec, regulamin lub ogólne warunki zakupów / dostaw stosowane przez Klienta.
1.4. W stosunku do Umów z dostawą poza granice Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje polskie prawo materialne jako prawo właściwe, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej, o której mowa w pkt. 9.2. OWS. Niniejsze OWS dostępne są również w języku angielskim.
1.5. OWS udostępniany jest przez ULAMEX nieodpłatnie w sieci Internet pod adresem: https://ulamex.com.pl/ows przed zawarciem Umowy, a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia kontrahentowi pobranie, odtwarzanie i utrwalanie treści OWS za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje (plik PDF).

2. OFERTA. ZAWARCIE UMOWY
2.1. Komunikaty, oświadczenia lub fotografie zawarte w katalogach, innych dokumentach handlowych, jak również dostępne przez ULAMEX w sieci Internet lub w mediach społecznościowych nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu cywilnego i należy je traktować wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia Umowy.
2.2. Umowa zostaje zawarta w razie pisemnego lub dokumentowego
(e-mail, sms) potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu Towarów złożonej przez Klienta lub jego przedstawiciela (dalej jako: Zamówienie).
2.3. Ustne oświadczenia ze strony pracowników lub przedstawicieli handlowych ULAMEX, które wykraczają poza zakres przyjętego Zamówienia wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia.
2.4. Zmiany, uzupełnienia ilościowe lub asortymentowe albo odwołanie przyjętego Zamówienia w całości
lub w części następuje wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia z ULAMEX, które może zostać zawarte najpóźniej do chwili przystąpienia do procesu wytwarzania Towarów objętych pierwotnym Zamówieniem.
2.5. Wsparcie Kupującego i serwis doradczy świadczony ze strony ULAMEX lub obecność pracownika w miejscu montażu Towarów nie uzasadnia zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.
2.6. Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę zawarta jest w odrębnym dokumencie gwarancyjnym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych OWS.
2.7. W razie ujawnienia się po zawarciu Umowy nowych okoliczności faktycznych lub prawnych, w szczególności gdy Klient popadnie w opóźnienie z zapłatą ceny z tytułu zrealizowanych wcześniej dostaw Towarów na podstawie wcześniej zawartych Umów, Sprzedawca może żądać zapłaty ceny jeszcze niewymagalnej lub przedpłaty bez względu na zastrzeżony termin
ULAMEX może uzależnić przyszłe dostawy od udzielenia przez Kupującego lub osobę trzecią stosownego zabezpieczenia (poręczenie, ograniczone prawo rzeczowe, weksel, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa).
Do czasu otrzymania zapłaty, przedpłaty lub zabezpieczenia Sprzedawca może powstrzymać się ze spełnieniem obowiązków umownych bez żadnych roszczeń ze strony Klienta.

3. TERMINY DOSTAW. WYKONANIE UMOWY
3.1. Termin dostarczenia Towarów ma charakter orientacyjny i szacunkowy, o ile nie został wyraźnie zastrzeżony wiążący termin w przyjętym Zamówieniu.
3.2. Termin wiążący dla Sprzedawcy uprawnia ULAMEX do wcześniejszej dostawy, ale nie uprawnia Kupującego do żądania wcześniejszej dostawy Towarów.
3.3. Wiążący termin dostawy Towarów rozpoczyna swój bieg w momencie wyjaśnienia między Stronami wszystkich ilościowych, asortymentowych, technicznych oraz pozostałych szczegółów Zamówienia (miejsce dostawy, godzina rozładunku), przedłożenia wymaganych dokumentów, względnie wpłacenia przez Klienta zaliczki, przedpłaty lub udzielenia zabezpieczenia.
3.4. Wiążący termin dostawy Towarów ulega przedłużeniu o dodatkowy czas, w którym Klient znajduje się w opóźnieniu ze swoimi obowiązkami w ramach bieżącego zamówienia lub w wykonaniu wcześniej zawartej Umowy.
3.5. Częściowe dostawy Towarów są dopuszczalne. Wówczas Sprzedawca wystawi każdorazowo fakturę VAT obejmującą cenę za zrealizowaną dostawę.
3.6. Termin wykonania Umowy ulega przedłużeniu o czas trwania siły wyższej (force majeure), lub nieprzewidywalnych w momencie zawarcia Umowy przeszkód, spowodowanych przez okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności zakłócenia lub pożary w zakładach produkcyjnych, strajki, blokady dróg, utrudnienia w ruchu drogowym, awaria infrastruktury, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, wojna.
Przedłużenie terminu o czas trwania w/w zdarzeń następuje również, gdy zdarzenia dotknęły poprzedników ULAMEX w łańcuchu dostaw, takich jak kontrahenci zaopatrzeniowi, dostawcy lub podwykonawcy.
3.7. O początku wystąpienia siły wyższej lub zaistnienia wyżej wymienionych zdarzeń, jak również o przewidywanym czasie ich trwania Kupujący zostanie w miarę możliwości niezwłocznie poinformowany, chyba że przypadek wystąpienia siły wyższej wynika z publicznego obwieszczenia lub decyzji władzy publicznej (rozporządzenie ministra, deklaracja wojny, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej).
3.8. Po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu siły wyższej Klient może żądać od Sprzedawcy złożenia oświadczenia, czy ULAMEX odstępuje od Umowy, czy też dostawa zostanie zrealizowana w odpowiednim w danych okolicznościach dodatkowym terminie.
3.9. W razie braku oświadczenia ze strony Sprzedawcy, Klient może odstąpić od Umowy z ULAMEX. W takim przypadku roszczenia odszkodowawcze Kupującego są wyłączone.
3.10. Odpowiedzialność Sprzedawcy za zwłokę z dostawą (wydaniem) Towarów ogranicza się do odpowiedzialności za działania lub zaniechania własne.
3.11. Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania swoich poprzedników w łańcuchu dostaw: hut, producentów, spółek komunalnych lub Skarbu Państwa, zagranicznych lub krajowych dystrybutorów. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze wobec poprzedników w łańcuchu dostaw mogą zostać scedowane na Kupującego umową cesji zawartej na piśmie.
3.12. W razie zwłoki z dostawą - wydaniem Towarów, Klient zobowiązany jest wyznaczyć Sprzedawcy na piśmie dodatkowy i odpowiedni w danych okolicznościach termin do wykonania Umowy.
3.13. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Klient zobowiązany jest oświadczyć wobec ULAMEX, czy nadal żąda wykonania umowy w całości, w części, czy też odstępuje od Umowy. W takiej sytuacji Zamówienie traktowane jest jako niebyłe.
 
4. PRZEJŚCIE RYZYKA
4.1. W przypadku zawarcia Umowy z obowiązkiem transportu po stronie Sprzedawcy (transport ULAMEX lub przewoźnika działającego na zlecenie ULAMEX), zarówno trasa, jak i środek transportu pozostawiony jest do uznania Sprzedawcy.
4.2. Sposób załadunku, opakowania oraz umiejscowienia w środku transportu będzie odpowiadał właściwościom Towarów objętych Zamówieniem. Rozładunek jest po stronie Kupującego lub jego upoważnionego przedstawiciela.
4.3. Obowiązek wydania Towarów realizuje się co do zasady w momencie pozostawienia Towarów do dyspozycji Klienta w siedzibie ULAMEX, EXW Zawada, Polska, Incoterms® 2020. Inne reguły Incoterms® 2020 mają zastosowanie za wyraźną i uprzednią zgodą ULAMEX zawartą w przyjętym Zamówieniu.
4.4. W razie przesłania Towarów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawcy lub Kupującego, Klient ma bezwzględny obowiązek zbadania przesyłki w terminie dwóch dni roboczych pod względem ilościowym, asortymentowym oraz jakościowym. Jeżeli stwierdzono, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów lub ich opakowania, Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W razie zaniechania obowiązku zbadania dostawy, poczytuje się, że dostawa została zrealizowana w sposób zgodny z Umową
4.5. Okres przestoju środka transportu oraz czas oczekiwania na rozładunek będzie rozliczany odrębnie na zasadach uzgodnionych w potwierdzeniu Zamówienia.
4.6. W razie uzgodnienia obowiązku wydania Towarów Klientowi we wskazanym przez niego miejscu (np. plac budowy), niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Klienta z chwilą ich powierzenia przewoźnikowi (reguła FCA Incoterms® 2020) niezależnie od tego, czy przewoźnika wybrał Klient czy osoba trzecia.
4.7. Pomoc lub współdziałanie kierowcy ULAMEX przy rozładunku nie oznacza przyjęcia dodatkowej odpowiedzialności Sprzedawcy za rozładunek i za Towary.
4.8. Klient obowiązany jest dysponować należycie przeszkolonym personelem oraz sprzętem umożliwiającym prawidłowy odbiór Towarów, w szczególności ich rozładunek, złożenie na przechowanie w odpowiednich warunkach oraz zastosowanie zgodne z przeznaczeniem oraz regułami bezpieczeństwa i higieny pracy.
4.9. Jeżeli wydanie Towarów na zasadzie EXW Zawada, Polska, Incoterms® 2020 lub rozpoczęcie i dokonanie przewozu dozna czasowej przeszkody wskutek okoliczności dotyczącej Klienta, koszty przechowania Towarów oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia spoczywają na Kupującym. Z chwilą złożenia Towarów na przechowanie w magazynie ULAMEX lub u osoby trzeciej, nieuiszczona dotychczas cena za Towar staje się natychmiast wymagalna, niezależnie od terminu zapłaty wskazanego w Zamówieniu lub na fakturze VAT.

5. CENA I WARUNKI ZAPŁATY
5.1. Cena obejmuje zamówione Towary i jest ceną netto. Cena zawiera również zwyczajowy koszt opakowania Towarów oraz ich transport. Cena do zapłaty to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w uzgodnionych między Stronami walucie i terminie, którą Klient jest obowiązany zapłacić sprzedawcy za Towary. Do ceny zostanie każdorazowo doliczony podatek od towarów i usług VAT
w obowiązującej stawce.
5.2. Odrębna cena może być naliczona za transport ekspresowy, za przestój i czas oczekiwania na rozładunek, koszty przechowania nieodebranych w terminie Towarów.
5.3. Strony zobowiązują się podjąć renegocjacje dotyczące ceny za Towary, o ile ich wydanie ma nastąpić w terminie dłuższym niż 4 miesiące od daty przyjęcia Zamówienia. Na cenę Towarów wpływają: średni kurs walut obcych NBP, cena paliw płynnych lub gazowych, [inne czynniki].
5.4. ULAMEX może żądać częściowej zapłaty, w sytuacji, gdy wydanie wszystkich Towarów objętych danym Zamówieniem nie może nastąpić w terminie umówionym wskutek okoliczności, za które Sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. Wówczas Sprzedawca złoży Klientowi oświadczenie, w którym ustali zarówno wielkość poszczególnych dostaw częściowych, jak i termin spełnienia każdej z nich.
5.5. Cena jest wymagalna w terminie wskazanym na fakturze VAT, chyba że wskutek okoliczności przewidzianych w pkt 4.9 niniejszych OWS cena staje się natychmiast wymagalna. Jeżeli Kupujący stał się niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością albo jeżeli wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, zabezpieczenie zapłaty jest wątpliwe ze względu na stan majątkowy dłużnika lub udzielającego zabezpieczenia, wówczas Sprzedawca może żądać zapłaty całości ceny bez względu na termin zastrzeżony w fakturze VAT.
Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą, Sprzedawca może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz rekompensaty z tytułu ryczałtowego zadośćuczynienia za koszty odzyskiwania należności wynikających z transakcji handlowej przewidzianej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
5.6. Zapłata ceny wraz z odsetkami nie wyłącza żądania przez Sprzedawcę naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
5.7. Wpłaty Kupującego ULAMEX zalicza i księguje w pierwszej kolejności na poczet długu z tytułu wymagalnej ceny oraz związane z nią należności uboczne, np. odsetki za opóźnienie. Jeżeli jest kilka długów wymagalnych z tytułu odrębnych Umów, wówczas ULAMEX ma prawo zaliczyć wpłatę na poczet długu najdawniej wymagalnego.

6. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
6.1. ULAMEX zastrzega sobie własność sprzedanych Towarów aż do uiszczenia w całości ceny i należności ubocznych (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej).
6.2. Przeniesienie własności Towarów na Kupującego następuje w momencie zapłaty ceny wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie. W razie opóźnienia z zapłatą ULAMEX jest uprawniony do poinformowania właściciela obiektu budowalnego, kierownika budowy lub kierownika montażu o zastrzeżonej własności Towarów znajdujących się na terenie budowy oraz do żądania ich wydania, względnie zapłaty odszkodowania w wysokości równowartości wydanych Towarów.
6.3. W razie połączenia Towarów z innymi rzeczami znajdującymi się na terenie budowy w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami (np. zabetonowanie), dotychczasowi właściciele rzeczy stają się współwłaścicielami całości. O powstaniu współwłasności wskutek połączenia ULAMEX ma prawo zawiadomić inwestora, zastępczego inwestora lub generalnego wykonawcę, wedle swego wyboru, z zachowaniem prawa do odszkodowania z punktu 6.2. powyżej.
6.4. W okresie od wydania Towarów do dnia wymagalności ceny Klient upoważniony jest do dalszej odsprzedaży lub montażu Towarów u osób trzecich, pod warunkiem dokonania cesji na rzecz ULAMEX roszczeń Klienta wobec nabywców końcowych lub użytkowników końcowych Towarów (cesja na zabezpieczenie).
6.5. Na każde żądanie Klient jest obowiązany podać ULAMEX imię, nazwisko, firmę, oraz adres nabywców lub użytkowników końcowych Towarów, jak również nazwę inwestycji oraz adres terenu budowy, na którym znajdują się Towary objęte zastrzeżeniem własności.
6.6. Na żądanie ULAMEX Kupujący zobowiązany jest powiadomić nabywców lub użytkowników końcowych Towarów o zastrzeżeniu własności, jak również o dokonanej cesji na zabezpieczenie. ULAMEX jest również uprawniony do samodzielnego powiadomienia nabywców lub użytkowników końcowych o zastrzeżeniu własności Towarów oraz o cesji na zabezpieczenie, z wykorzystaniem publicznych źródeł informacji: księgi wieczyste, Rejestr Wniosków, Decyzji
i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, Biuletyn Zamówień Publicznych.
6.7. Klient upoważniony jest do spieniężenia wierzytelności objętych cesją na zabezpieczenie, przy czym upoważnienie to może być odwołane w każdym czasie przez Sprzedawcę, który może zwrócić się bezpośrednio do nabywców lub użytkowników końcowych o zapłatę nieuiszczonej przez Kupującego ceny za te Towary, które są nadal objęte zastrzeżeniem prawa własności.

7. REKLAMACJE I GWARANCJA
7.1. Gwarancja ULAMEX ® udzielona przez Sprzedawcę zawarta jest w odrębnym dokumencie gwarancyjnym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych OWS. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona, stosownie do treści art. 558 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego.

8. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
8.1. Roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zwrot nakładów (dalej jako: Roszczenia Odszkodowawcze), niezależnie od ich podstawy prawnej (kontraktowej, deliktowej) są wyłączone.
8.2. Maksymalna kwota, do której ULAMEX może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu Roszczeń Odszkodowawczych to w każdym przypadku równowartość ceny netto dostarczonego Towaru.
8.3. Punkt 8.2. nie dotyczy przypadku, w którym ULAMEX przyjął na siebie w odrębnej pisemnej umowie odpowiedzialność z gwarancji w większym zakresie, aniżeli wynika to z punktów 2.6 i 7.1. niniejszych OWS, jednakże ULAMEX odpowiada wyłącznie za normalne, dające się przewidzieć i typowe następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
8.4. Zakres ewentualnego obowiązku odszkodowawczego z Roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych do ULAMEX ogranicza się do naprawienia szkody w postaci rzeczywistego uszczerbku
(straty). Sprzedawca nie odpowiada za utracone korzyści, tj. korzyści, które Kupujący mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał szkody.
8.5. Kupujący jest zobowiązany chronić i zabezpieczyć Sprzedawcę w pełnym zakresie przed wszelkimi Roszczeniami Odszkodowawczymi osób trzecich, które to roszczenia mogą być zgłaszane względem Sprzedawcy z powodu naruszenia przez Klienta lub jego przedstawicieli niniejszych OWS.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. W razie sporu w związku z interpretacją lub wykonaniem Umowy, sądem miejscowo właściwym jest polski sąd powszechny wg. siedziby Sprzedawcy. ULAMEX zastrzega sobie prawo pozwania Klienta przed sądem jego siedziby. W razie wątpliwości miejscem wykonania umowy jest siedziba Sprzedawcy.
9.2. Do zawartych Umów znajduje zastosowanie wyłącznie prawo polskie materialne z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku („Konwencja Wiedeńska”)
9.3. W razie sporów lub rozbieżności językowych wiążąca jest wersja polska niniejszych OWS i ma ona pierwszeństwo przed innymi wersjami językowymi.
 
 
Home page do góry
Platforma jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium