Gwarancja

1. GWARANCJA

1.1. Reklamacje dotyczące Towarów będą rozpatrywane na następujących zasadach.

1.2. Niniejszy dokument gwarancyjny stanowi oświadczenie Gwaranta w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego (gwarancja przy sprzedaży), które określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana (dalej jako: Towar) nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

1.3. Gwarantem jest: ULAMEX ZBIGNIEW ZIENTEK, nr NIP PL 7730002877, adres do doręczeń: Zawada 144, 97-200 gmina Tomaszów Mazowiecki, adresy poczty elektronicznej: fotowoltaika@ulamex.com.pl, dalej jako Gwarant.

1.4. Gwarancją objęte są następujące Towary: elementy konstrukcji gruntowej, tj. słupy, rygle, płatwie oraz stężenia.

1.5. Gwarant zastrzega, że jego oświadczenie gwarancyjne zawarte jest wyłącznie w niniejszym dokumencie i nie może być wywiedzione z reklamy lub z komunikatów zamieszczonych w mediach społecznościowych.

1.6. Gwarant jest obowiązany do wykonania obowiązków z gwarancji samodzielnie lub przy pomocy autoryzowanych podwykonawców - przedstawicieli, o ile wady fizyczne w rozumieniu niniejszego oświadczenia gwarancyjnego ujawnią się w Towarach w terminie 10 lat od dnia sprzedaży.

1.7. Obowiązki wynikające z gwarancji Gwarant wykonuje samodzielnie lub przez swoich przedstawicieli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona na Towary sprzedane za granicę Rzeczypospolitej Polskiej wynika z odrębnego oświadczenia gwarancyjnego, sporządzonego w języku angielskim lub w innym języku urzędowym miejsca dostawy.

1.8. Towary pełnowartościowe nie podlegają zwrotowi.

1.9. Odpowiedzialność Gwaranta znajduje zastosowanie przy sprzedaży między przedsiębiorcami (B2B). Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta sprzedawca odpowiada wobec osób fizycznych będących konsumentami lub mającymi status konsumenta za brak zgodności towaru z umową.

2. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCJI

2.1. Gwarant udziela niniejszym gwarancji na zgodność właściwości Towarów z normą techniczną: PN-EN 1090; PN-EN 1991; PN-EN 1993 [wg PN-EN 1991-1-3; PN-EN 1991-1-4].

2.2. Reklamacje złożone przez krajowe lub zagraniczne osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców będą rozpoznawane w trybie niniejszej gwarancji.

2.3. W przypadku umowy konsumenckiej (B2C) Gwarant informuje użytkowników końcowych Towarów będących konsumentami, że w razie braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową (wadliwość) kupującemu z mocy prawa właściwego dla danej czynności prawnej przysługują w krajach Unii Europejskiej środki ochrony prawnej na koszt przedsiębiorcy. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na krajowe środki ochrony prawnej konsumenta.

2.4. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji obejmuje wyłącznie niezgodność ze wskazaną normą techniczną, która powstała z przyczyn (wad) tkwiących w sprzedanych Towarach.

2.5. Poniższe właściwości Towarów nie stanowią wady fizycznej objętej ochroną gwarancyjną ani odpowiedzialnością kontraktową.

2.6. Gwarant nie odpowiada za następujące zdarzenia lub właściwości Towarów:

a) wystąpienie drobnych ognisk korozji na krawędziach otworów oraz krawędziach elementów Towarów; powłoki Magnelis® wykazują zdolność do samoregeneracji;

b) uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych np. wiatr, zalanie, itp.;

c) uszkodzenia mechaniczne i wynikłe z nich wady Towarów, w szczególności uszkodzenia powłok ochronnych;

d) przypadki szczególnego narażenia korozyjnego ocynkowanych elementów określonych w normie PN-EN ISO 12944-2;

e) uszkodzenia mechaniczne lub termiczne powłoki cynkowej powstałe na skutek cięcia, spawania, otworowania lub wszystkich innych przeróbek konstrukcji, które powodują uszkodzenie powłoki;

f) uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub chemiczne w okresie eksploatacji;

g) uszkodzenia wynikające z instalacji lub eksploatacji Towarów w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją techniczną, np. zanieczyszczenia przez warunki atmosferyczne;

h) szkody spowodowane siłą wyższą (force majeure), w szczególności wyładowania atmosferyczne;

i) uszkodzenia powstałe w przypadku stosowania soli lub substancji chemicznych;

j) uszkodzenia powstałe na skutek zmian konstrukcyjnych lub stosowania Towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem;

k) uszkodzenia powstałe z winy lub niewiedzy użytkownika lub użytkownika końcowego;

l) uszkodzenia powstałe podczas transportu zewnętrznego, reguła: ex works Incoterms® 2020 Zawada 144, Polska;

m) uszkodzenia mechaniczne lub transportowe powstałe po przejściu ryzyka na kupującego;

n) nieprzestrzeganie obowiązku przeprowadzania okresowych przeglądów;

o) zmiana ściśle określonej kategorii agresywności korozyjnej środowiska po sporządzeniu oferty;

p) wady nieistotne o charakterze estetycznym, wystąpienie tzw. białej korozji (plamy biało-szare, które powstają na skutek wpływu czynników atmosferycznych, które nie stanowią podstawy do reklamacji na powłokę Magnelis®);

q) zjawisko kondensacji pary wodnej na powierzchni Towarów;

r) czynności konserwacji;

s) zużycie będące następstwem typowego używania;

t) zakłócenia w funkcjonowaniu systemów fotowoltaicznych lub usług cyfrowych systemów fotowoltaicznych, które są montowane na Towarach.

2.7. Gwarant nie odpowiada szkody powstałe wskutek niewłaściwego składowania Towarów, przy czym w odniesieniu do Towarów pokrytych powłoką Magnelis® obowiązują szczególne reguły postępowania:

a) Towary te powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych i czystych oraz wentylowanych; nie wolno doprowadzić do ich zamoczenia lub zawilgocenia;

b) należy niezwłocznie rozpakować paczki i pozostawićje aż do wyschnięcia, a następnie ponownie złożyć na przechowanie w pomieszczeniu chroniącym przed opadami atmosferycznymi;

c) Towary winny być składowane na paletach, pojemnikach lub specjalnie przeznaczonych do tego celu podstawach, nie powinny leżeć bezpośrednio na posadzce, betonie lub ziemi; przechowywanie w zawilgoconych warunkach może doprowadzić do kondensacji wilgoci;

d) na czas składowania i montażu Towarów należy zapewnić ochronę przed kontaktem ich powłok z wapnem lub cementem oraz podobnymi materiałami lub wyrobami budowlanymi.

2.8. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niewłaściwego montażu Towarów, w tym:

a) wskutek niefachowego montażu przez osoby trzecie lub ich podwykonawców;

b) za szkody powstałe wskutek niezastosowania się do treści karty katalogowej Towaru;

c) niezastosowania się do ogólnych zasad sztuki budowlanej przy posadowieniu Towarów na nieruchomościach;

d) za przekroczenie pierwotnej kategorii korozyjności atmosfery dla danego Towaru (korozja w wodzie i gruncie); kategorię atmosfery korozyjnej określa się w oparciu o normę PN-EN ISO 12944-2, na podstawie rocznego ubytku warstwy antykorozyjnej; w przypadku zwiększenia kategorii korozyjności środowiska gwarancja ulega skróceniu z okresu 10 lat do odpowiednio aktualnej kategorii korozyjności środowiska; w przypadku zmniejszenia kategorii korozyjności środowiska gwarancja nie ulega wydłużeniu powyżej 10 lat;

e) szkody powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji Towarów;

f) szkody powstałe wskutek niefachowych napraw dokonanych samodzielnie lub przez osoby trzecie.

2.9. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej w niniejszym dokumencie gwarancyjnym nie obejmuje przypadków uregulowanych przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego krajowego lub obcego, w szczególności przepisami o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

3. OBOWIĄZKI GWARANTA ORAZ UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO W PRZYPADKU, GDY TOWARY NIE MAJĄ WŁAŚCIWOŚCI OKREŚLONYCH W NORMIE

3.1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zbadania dostarczonych Towarów na okoliczność zgodności z ofertą zakupu, ewentualnych braków ilościowych lub wad jakościowych oraz zawiadomienia sprzedawcy o wadach w terminie 7 dni od daty dostarczenia Towaru oraz bezwzględnie przed poddaniem ich procesowi montażu i przed wmontowaniem w substancję obiektu budowalnego lub posadowieniem na nieruchomości.

3.2. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej lub dokumentowej na adres do doręczeń Gwaranta lub na adresy poczty elektronicznej: fotowoltaika@ulamex.com.pl; reklamacja złożona wyłącznie ustnie lub telefonicznie nie będzie rozpatrywana.

3.3. Reklamacja powinna co najmniej zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) reklamującego, adres zamieszkania albo siedziby oraz dane rejestrowe (nr NIP, REGON, KRS);

b) za szkody powstałe wskutek niezastosowania się do treści karty katalogowej Towaru;

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację (np. fotografie);

d) datę zawarcia umowy sprzedaży (np. wskazanie numeru faktury VAT);

e) podpis reklamującego w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3.4. Gwarancja nie obejmuje zwyczajowo przyjętych w branży i powszechnie tolerowanych odstępstw w wymiarach towaru, grubości, wadze, tonacji koloru.

3.5. W razie stwierdzenia wady (niezgodności Towaru z normą), kupujący zobowiązany jest do zachowania Towaru w stanie niezmienionym według stanu na moment wykrycia wady. Kupujący nie może dalej rozporządzać Towarem, dzielić go na mniejsze części, odsprzedawać, poddawać dalszej obróbce aż do czasu rozpatrzenia reklamacji lub osiągnięcia porozumienia między zainteresowanymi.

3.6. Kupujący zobowiązany jest zapewnić Gwarantowi swobodny dostęp do Towarów objętych reklamacją, w miejscu ich położenia lub montażu.

3.7. W przypadkach spornych Gwarant, jak i kupujący mają prawo wszcząć postępowanie sądowe w celu zabezpieczenia dowodów, w szczególności przeprowadzenia dowodu z opinii specjalisty, biegłego sądowego o określonej przez sąd specjalności, instytutu badawczo – naukowego lub szkoły wyższej.

3.8. Kupujący ma obowiązek dostarczenia Towaru na koszt Gwaranta do miejsca wskazanego w oświadczeniu Gwaranta (siedziba Gwaranta, wskazane laboratorium), chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być zbadana na miejscu, tj. na/w nieruchomości, w ramach której Towar znajdował się w chwili ujawnienia wady.

3.9. Na żądanie Gwaranta, inspektora Inspekcji handlowej lub sądu kupujący zobowiązany jest wydać Towar(y) lub próbkę Towaru w celu rozpatrzenia reklamacji. W razie zawinionej odmowy wykonania ww. czynności odpowiedzialność Gwaranta za zgłoszoną wadę wygasa.

3.10. W przypadku bezzasadnej reklamacji koszt demontażu i dostarczenia Towaru do Gwaranta ponosi ostatecznie kupujący lub właściciel Towaru.

3.11. Gwarant udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 45 dni od dnia jej złożenia.

3.12. W razie uwzględnienia reklamacji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady fizycznej Towaru (naprawa) lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad (wymiana). Sposób zadośćuczynienia uwzględnionej reklamacji proponuje Gwarant. W razie nieuwzględnienia reklamacji Gwarant informuje o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego oraz o prawie do mediacji, pozasądowego rozstrzygania sporów lub dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

3.13. Jeżeli spośród dostarczonych Towarów tylko niektóre są wadliwe i można je odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienia z gwarancji ograniczają się tylko do rzeczy wadliwych. Zwrot częściowy Towarów pełnowartościowych jest wykluczony.

3.14. Gwarant może odmówić wymiany lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedaży netto Towaru. Gwarant może odmówić demontażu i ponownego zamontowania Towarów, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedaży netto.

3.15. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki z uwzględnionej reklamacji osobiście lub przez przedstawiciela w terminie wskazanym w oświadczeniu o uznaniu reklamacji, z uwzględnieniem okoliczności reklamacji (miejsce montażu, dojazd do miejsca montażu i powrót do siedziby gwaranta) ale nie później niż w terminie 60 dni licząc od dnia uwzględnienia reklamacji.

3.16. Gwarant informuje Klienta, że w ramach postępowania reklamacyjnego będzie przetwarzał dane osobowe osób fizycznych, w zakresie merytorycznie i czasowo niezbędnym do prawidłowego rozpoznania reklamacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO).

3.17. Informacja o europejskiej platformie internetowego rozstrzygania sporów online (ODR):

ODR

4. PRZEDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI

4.1. Jeżeli Gwarant w wykonaniu swoich obowiązków dostarczył kupującemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad (wymiana) albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją (naprawa), termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wymiany lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Zwrócony Towar lub jego części składowe stają się własnością Gwaranta.

4.2. Jeżeli Gwarant wymienił część Towarów, punkt 4.1. stosuje się odpowiednio do części wymienionej lub naprawionej.

4.3. W pozostałych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek uznanej przez Gwaranta wady Towaru uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem; przedłużenie terminu gwarancji nie stanowi uznania odpowiedzialności za szkody następcze związane z wadliwością Towaru, jak np. utracone korzyści, przestoje, odszkodowania lub kary umowne poniesione przez kupującego lub jego następców w łańcuchu dostaw względem osób trzecich lub użytkowników końcowych Towarów.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRAWO WŁAŚCIWE

5.1. Do gwarancji znajduje zastosowanie wyłącznie prawo polskie materialne z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku („Konwencja Wiedeńska”).

5.2. Niniejszy dokument gwarancyjny udostępnia się kupującym w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku (np. dokument PDF wysłany na adres poczty elektronicznej kupującego).

5.3. Sądami wyłącznie właściwymi do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z gwarancją są sądy polskie (jurysdykcja sądów polskich).

5.4. Sądem miejscowo właściwym w zakresie wszelkich sporów powstałych w związku z gwarancją są sądy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Gwaranta, z zastrzeżeniem właściwości sądów w postępowaniach z udziałem konsumentów (konsument może wytoczyć powództwo również przed sąd właściwy dla miejsca swojego zamieszkania).

5.5. Gwarant zastrzega prawo wprowadzenia zmian do oświadczenia gwarancyjnego. Informacja o zmianie praw i obowiązków z gwarancji zostanie przekazana kupującym w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie informacji w systemie obsługi kupujących oraz poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany przy pierwszej ofercie zakupu.

5.6. Towary zakupione przed datą wprowadzenia zmian do oświadczenia gwarancyjnego są objęte gwarancją w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia oferty zakupu Towarów.

5.7. Towary zakupione w związku uczestnictwem kupujących w programach lojalnościowych ULAMEX regulują odnośne regulaminy dla programów lojalnościowych.

5.8. W razie sporów lub rozbieżności językowych wiążąca jest wersja polska niniejszej gwarancji i ma ona pierwszeństwo przed innymi wersjami językowymi.

1. GUARANTEE

1.1. Complaints about the Goods will be dealt with according to the following rules.

1.2. This guarantee document is a declaration of the Guarantor within the meaning of article 577 § 1 of the Polish Civil Code (sale guarantee), which sets out the obligations of the Guarantor and the rights of the buyer in the event that the sold thing (hereinafter: Goods) does not have the characteristics specified in this guarantee declaration.

1.3. The guarantor is: ULAMEX ZBIGNIEW ZIENTEK, Polish Tax Identification Number PL 7730002877, delivery address: Zawada 144, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Poland, e-mail addresses: fotowoltaika@ulamex.com.pl, hereinafter referred to as the Guarantor.

1.4. The following Goods are covered by the guarantee: elements of the ground structure, i.e. columns, bars, purlins and bracing.

1.5. The Guarantor reserves that its guarantee statement is contained only herein and cannot be construed from advertising or social media content.

1.6. The Guarantor shall perform the obligations under guarantee itself or with the help of his authorized subcontractors - representatives, if physical defects within the meaning of this guarantee declaration appear in the Goods within 10 years from the date of sale.

1.7. The Guarantor performs its obligations under the guarantee by itself or through its representatives in the territory of the Republic of Poland. The guarantee granted for Goods sold abroad the Republic of Poland is granted by a separate guarantee statement, drawn up in English or in another official language of the place of delivery.

1.8. Goods of full value are not returnable.

1.9. Guarantor’s liability is applicable in business-to- -business (B2B) sales. In accordance with the provisions of the Polish Civil Code and the Consumer Rights Act, the seller shall be liable towards natural persons who are consumers or who benefit from the status of consumer for the non-conformity of the goods with the contract

2. SCOPE OF LIABILITY UNDER THE GUARANTEE

2.1. The Guarantor hereby guarantees that the characteristics of the Goods comply with the technical standard (norm): PN-EN 1090; PN-EN 1991; PN-EN 1993 [according to PN-EN 1991-1-3; PN-EN 1991-1-4].

2.2. Complaints filed by domestic or foreign legal persons, organizational entities and entrepreneurs will be dealt with in accordance with this guarantee.

2.3. In the case of a consumer contract (B2C), the Guarantor informs the end users of the Goods, who are consumers, that in the event of nonconformity of the sold thing with the contract (defectiveness), the buyer is entitled to exercise legal remedies in the member states of the European Union under the law applicable to the legal transaction at the expense of the entrepreneur. Entitlements on account of warranty and consumer remedies are not affected by this guarantee.

2.4. The Guarantor’s liability under the guarantee shall only cover non-compliance with the indicated technical standard (norm) which arose due to reasons (defects) inherent in the sold Goods.

2.5. The following characteristics of the Goods do not constitute a physical defect subject to guarantee protection or contractual liability.

2.6. The Guarantor shall not be liable for the following events or properties of the Goods:

a) the occurrence of small corrosion spots on the edges of openings and on the edges of components of the Goods; Magnelis® coatings have the capacity to regenerate themselves;

b) damages caused by fortuitous events, e.g. wind, flooding, etc.;

c) mechanical damage and resulting defects to the Goods, in particular damage to protective coatings;

d) cases of specific corrosion exposure of galvanized components as defined in the technical norm PN-EN ISO 12944-2;

e) mechanical or thermal damage to the zinc coating caused by cutting, welding, punching or any other alteration of the structure that causes damage to the coating;

f) mechanical, thermal or chemical damage during use;

g) damage resulting from installation or use of the Goods in conditions or in a manner not in accordance with the technical specifications, e.g. contamination by atmospheric conditions;

h) damage caused by force majeure, in particular lightning strikes;

i) damage caused by the use of salt or other chemicals;

j) damage resulting from change of the construction or use of the Goods not in accordance with their intended purpose;

k) damage caused by the fault or lack of expertise of the user or end-user;

l) damage caused during transport carried out by an external driver, rule: ex works Incoterms® 2020 Zawada 144, Poland;

m) mechanical or transport damage occurring after the risk transfer to the buyer;

n) failure to comply with the obligation to carry out maintenance and technical survey;

o) a change in the strictly defined category of corrosive aggressiveness of the environment after the offer has been made;

p) tiny non-substantial defects of an aesthetic nature, the occurrence of so-called white corrosion (white-grey spots that are caused by the effects of weather, which do not justify complaint against the Magnelis® coating).

q) the phenomenon of condensation of water steams on the surface of the Goods;

r) maintenance service;

s) wear and tear from typical use;

t) failures of photovoltaic systems or digital services of photovoltaic systems that are installed on the Goods;

2.7. The Guarantor shall not be liable for damage caused by improper storage of Goods; special rules of use apply to Magnelis® coated Goods:

a) Goods shall be stored in dry, clean and ventilated premises; they must not get wet or damp;

b) if components of the Goods get wet, the concerned packages must be unpacked without delay and left to dry before being put back into storage in premises protected from precipitation;

c) Goods should be stored on pallets, containers or specially designed bases and should not lie directly on the floor, concrete or soil; storage in damp conditions can lead to condensation;

d) during storage and assembly of the Goods, protection must be provided against contact of their coatings with building lime or cement and similar construction products.

2.8. The Guarantor shall not be liable for damage caused by incorrect incorporation of the Goods, including:

a) due to unprofessional assembly or incorporation by third parties or their subcontractors;

b) for damage caused by not complying with the contents of the data sheet concerning Goods;

c) for all consequential damage caused by not complying with the principles of good building practice during incorporation the Goods on the real property;

d) for exceeding the original corrosive atmosphere category for the concerned Goods (corrosion in water and on soil); the corrosive atmosphere category is defined according to the technical standard (norm) PN-EN ISO 12944-2, with reference to the annual corrosion layer loss; in case of an increase in the environmental corrosivity category, the guarantee is reduced from 10 years to the respective current environmental corrosivity category; in case of a decrease in the environmental corrosivity category, the guarantee shall not be extended beyond 10 years;

e) damage caused by improper maintenance of the Goods;

f) damage caused by unprofessional repairs carried by buyer or a third party.

2.9. The exclusion of civil liability in this guarantee document shall not prejudices ius cogens - compelling law (national or foreign) governing given cases, in particular hazardous product liability law.

3. THE GUARANTOR’S OBLIGATIONS AND THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BUYER IN THE EVENT OF NON- COMPLIANCE OF THE GOODS WITH THE CHARACTERISTICS SPECIFIED IN THE TECHNICAL STANDARD (NORM).

3.1. The buyer is obliged to examine without delay the delivered Goods for compliance with the purchase offer, possible quantitative shortages or quality defects and to notify the seller of the defects within 7 days from the delivery date and absolutely before subjecting them to the assembly process and before incorporating them in the substance of the building or placing them on the real property.

3.2. A complaint may be filed in writing or in a electronic document to the Guarantor’s delivery address or at the following e-mail addresses: fotowoltaika@ulamex.com.pl; a complaint made only verbally or by telephone will not be proceeded.

3.3. The complaint should at least contain:

a) the name and surname or business name of the complainant, his/her residence or registered seat, address and registration data (NIP, REGON, KRS);

b) for damage caused by not complying with the contents of the data sheet concerning Goods;

c) presentation of the circumstances justifying the complaint (e.g. photographs);

d) the date of conclusion of the sale contract (e.g. indication of the VAT invoice number)

e) signature of the complainant if the complaint is made in writing.

3.4. The guarantee does not cover the customary and generally tolerated deviations in product dimensions, thickness, weight, colour tonality.

3.5. In the event of a defect (i.e non-conformity of the Goods with the technical standard - norm), the buyer is obliged to keep the Goods in an unaltered state as at the moment of discovering the defect. The buyer shall not further dispose of the Goods, divide them into smaller parts, resell them, subject them to further processing until the complaint is resolved or an agreement is reached between the interested parties.

3.6. The buyer shall provide the Guarantor with free access to the Goods covered by the claim, at the place of their location or installation.

3.7. In cases of dispute, the Guarantor and the buyer shall reserve the right to initiate legal proceedings to preserve evidence, in particular to take evidence from a specialist’s opinion, court-appointed expert, research institute or university.

3.8. The buyer is obliged to deliver the Goods, at the expense of the Guarantor, to the place indicated in the Guarantor’s declaration (the Guarantor’s registered seat, the laboratory), unless the circumstances indicate that the defect should be inspected on site, i.e. at/on the real property where the Goods were located at the time the defect was discovered.

3.9. At the request of the Guarantor, an inspector of the Trade Inspection or a court, the buyer is obliged to hand over the Goods or a sample in order to examine the complaint. In the event of refusal to fulfill the above mentioned obligation, the Guarantor’s liability for the reported defect shall expire.

3.10. If the complaint is unfounded, the cost of dismantling and delivering the Goods to the Guarantor is at last borne by the buyer or the owner of the Goods

3.11. The Guarantor shall respond to the complaint within 45 days of its submission.

3.12. If the complaint is accepted, the Guarantor shall remove physical defect in the Goods free of charge (repair) or deliver Goods free of defects (replacement). The way of satisfaction of the accepted complaint is proposed by the Guarantor. If the complaint is not accepted (refused), the Guarantor informs about the exhaustion of the complaint procedure and the right to mediation, out-of-court dispute resolution (ADR) or civil action in a court.

3.13. If, within the delivered Goods, only some are defective and can be separated from the defect -free Goods without detriment to both parties, guarantee rights are limited only to the defective Goods. Partial returns of the defect-free Goods are excluded.

3.14. The Guarantor may refuse replacement of the thing or refuse to remove a defect when the cost of satisfying of a given obligation exceeds the net selling price of the Goods. The Guarantor may refuse to dismantle and reinstall the Goods if the cost of these operations exceeds the net sales price.

3.15. The Guarantor is obliged to perform its obligations from the accepted complaint in person or by a representative within the period indicated in the respond to complaint, taking into account the circumstances of the complaint (place of assembly, travel to the place of installation and return to the registered seat of the guarantor), but no later than within 60 days from the date of acceptance of the complaint.

3.16. Guarantor informs the buyer that, within the the complaint procedure, he will process personal data of natural persons, to the extent substantively and temporarily necessary for the correct examination of the complaint, in accordance with the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR - General Data Protection Regulation).

3.17. Please, find here information about the European online dispute resolution (ODR) platform:

ODR

4. THE EXTENSION OF THE GUARANTEE’S TERM

4.1. If the Guarantor, in the performance of its obligations, has supplied the buyer instead of the defective thing with a defect-free thing (replacement) or has made substantial repairs to the guaranteed thing (repair), the guarantee period shall run anew from the moment of replacement or return of the repaired Good. The returned Goods or their components shall become the property of the Guarantor.

4.2. If the Guarantor has replaced a part of the Goods, Section 4.1. shall apply mutatis mutandis to the replaced or repaired item.

4.3. In all other cases, the guarantee period shall be extended by the period of time during which, as a result of an acknowledged defect in the Goods, the party entitled under guarantee could not use the Goods as intended; the extension of the guarantee period shall not constitute acknowledgement of liability for consequential damages related to a defect in the Goods, such as lost profits, downtime, damages or liquidated damages incurred by the buyer or his successors in the supply chain against third parties or end-users of the Goods.

5. FINAL PROVISIONS AND APPLICABLE LAW

5.1. The Guarantee document and Guarantor’s statement shall be governed exclusively by Polish substantive law. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply (exclusion of CISG, Vienna Convention dated 11 April 1980).

5.2. This guarantee document shall be made available to buyers on paper or on another durable medium (e.g. a PDF file sent to the buyer’s e-mail address).

5.3. The courts with exclusive jurisdiction for all disputes arising in connection with the guarantee shall be the courts of Poland (Polish courts’ jurisdiction).

5.4. The place of jurisdiction for all disputes arising in connection with the guarantee shall be the courts of the Guarantor’s registered seat, subject to the jurisdiction of the courts in proceedings in consumers cases (the consumer may also bring a civil action before the court of his/her domicile).

5.5. The Guarantor reserves the right to amend the guarantee document and his statements. Information about changes to the rights and obligations under the guarantee will be communicated to buyers 14 days prior to the effective date of the changes by posting the information in the sale service system and by sending the information to the e-mail address provided at the time of the first purchase offer.

5.6. Goods purchased prior to the date of amendment to the guarantee are covered by the guarantee as in force on the date of the offer to purchase the Goods.

5.7. Goods purchased in connection with buyers’ participation in ULAMEX loyalty program are governed by the relevant regulations for loyalty programs.

5.8. In case of any dispute or linguistic divergences the Polish text version of this guarantee document shall prevail over the other language texts.

Home page do góry
Platforma jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium